Sayfa 4

..

Diğer yandan, bitki hormonları ile ilgilenen birçok araştırmacı, indol-3-asetik asitin havadan izole edilen bir bakteri türü olan Arthrobacter tarafından oluşturulduğunu göstermişlerdir.

(Y. Mino - 1970)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Gibberelinler, auxinler ve sitokininler, sınırlı amonyum chemostat kültüründe gelişen Arthrobacter sp. tarafından üretilirler.

...

Bu çalışmanın amacı, bu fitohormonları ürettiği rapor edilen Arthrobacter sp.'ye farklı beslenme ve fiziksel koşulların nasıl etki ettiğini araştırmaktır.

(I. Cacciari, A. Grappelli, D. Lippi, W. Pietrosanti - 1980)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...

Bakteri türlerinden yalnızca Arthrobacterler'in Alp dağlarında çıplak kayalar üzerinde kolonize olarak silikat minerallerinin ayrışmasında etkili olduğu saptanmıştır. Bu organizmaların aynı zamanda azot fiksasyonu yaptıkları saptanmıştır.

...

Daha önce tanımlandığı gibi, toprağa katılan organik azotlu formlar, proteinlerdeki amino-N, nükleik asitlerdeki heterosiklik-N bileşikleri olup; azotu bağlı bulunduğu bu formlardan açığa çıkaran topraktaki heterotrof mikroorganizmalardır. Bu bakteriler içinde, gram negatif ve pozitif kısa çubuk bakterileri, Arthrobacter spp., gram pozitif kokkoid çubuklar, koklar, spor oluşturmayan uzun çubuk bakteriler, Bacillus spp. gözlenmektedir. Bu ayrışma sürecinde gerçekleşen ilk olay protein çözünmesi (proteolisis) olup sonuçta amino-N formları açığa çıkmaktadır. Bu nedenle olay aynı zamanda aminizasyon olarak da tanımlanmaktadır. Amino-N çok değişik bakteri grupları tarafından amonyağa indirgenir. Amonyağın açığa çıkmasına neden olan bu olay amonifikasyon olarak tanımlanır. Mikroorganizmalar bu işlevi salgıladıkları hücre dışı proteolitik enzimler ile gerçekleştirirler.

...

Amonifikasyon olayı oksidatif süreçlerin yer aldığı bir çevrimdir. Değişik topraklarda yapılan populasyon çalışmaları, her bir gram toprakta yaklaşık 105 ile 107 adet amonifikasyon yapan mikroorganizma varlığını göstermektedir. Bu organizmalar içinde bakterilerden Arthrobacter, Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Serratia, Micrococcus, mantarlardan Alternaria, Aspergillus, Mucor, Penicillum ve Rhizopus sayılabilir. Mantarlar hücre sentezinde bakterilerden daha fazla azot özümlediğinden daha az amonyak çıkarırlar.

...

Fitaz enzimi ise fitik asitten veya onun Ca-Mg tuzlarından fosfatları serbest hale geçirir. Bu enzim heksafosfatlar üzerine etki ederek fosfatları organik kökten ayırır, böylece 5, 3, 2 ve 1 moleküllü fosfatlar ve sonuçta serbest inositol oluşur. Bazı organizmalar penta veya tetra fosfatları ayrıştırabilir, fakat heksa fosfatları etkileyemezler. Fitaz aktivitesi oldukça yaygın olup, topraktan izole edilen organizmaların % 30 ilâ 50'sinin fitaz enzimini sentezlediği belirlenmiştir. Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Cunninghamella, Arthrobacter, Streptomyces, Pseudomonas ve Bacillus türleri bu enzimi sentezleyebilir.

...

Nükleik asitlerin ayrışmasında, uzun moleküller küçük parçalara, bunlar da sonra teksel ünitelere bölünürler. Bu işlevi yürüten iki enzim ribonükleaz ve deoksiribonükleaz'dır. Hücre dışı ribonükleaz enzimi Bacillus, Pseudomonas, Mycobacterium gibi bakteriler ile Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium ve Rhizopus türü mantarlar tarafından salgılanır. Ekstraselüler deoksiribonükleaz'ı salgılayan tipik organizmalar ise Arthrobacter, Bacillus, Clostridium ve Pseudomonas bakterileri ile Cladosporium ve Fusarium türü mantarlardır.

(K. Haktanır, S. Arcak)

Yayının tümünü PDF Formatında görüntülemek ya da Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.