Laboratuvar raporları

Bu bölümde Roa nın ve içeriğinde bulunan Arthrobacter sp ( Roa9223 )nin yapılmış laboratuvar çalışmalarını aşağıdaki seçeneklerden inceleyebilirsiniz.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz Roa Arthrobacter ürünümüzü İnönü ve Çukurova üniversitesi tarafından yapılan saha denemeleri sonucunda gerek kök gelişimi bakımından gerekse verim artışı bakımından olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmayı gerçekleştiren değerli hocalarımıza ve üniversitelerimize çok teşekkür ederiz...

Yapılan bilimsel çalışma makalesi dünya literatürüne geçti ... Çalışmayı buradan http://www.aloki.hu/pdf/1602_15951608.pdf inceleyebilirsiniz...

1 2 3 4

1a 2a 3a 4a

5a 9a 7a 8a

9a 10a 11a 12a

Ülkemizde çiftçilerimizin büyük sorunu olan Nematod hastalığına karşı ; üretimi ve buluşu tarafıma ait olan Roa Arthrobacter SP. ürünümün Nematod üzerine Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi tarafından yapılan Akademik araştırmada etkili olduğu saptanmıştır. İlgili Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

http://dergi.ksu.edu.tr/article/view/5000184084/5000170667

ROA Natura Mikrobiyal Gübre Hazırlanırken Arthrobacter sp. ROA9223 Hangi Hızla Çoğalıyor?

ROA9223'ün Karıştırma İşlemi Sürerken Koloni Oluşturabilen Birim Sayısındaki Değişim
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan ek bir testle, ROA 'nın içeriğinde bulunan, Arthrobacter sp. ROA9223 bakterisinin koloni oluşturabilen birim sayısının 15 dakikalık karıştırma işleminin 5, 10 ve 15. dakikalarında sayıca hangi oranda artış gösterdiği araştırılmıştır. Teste tabi tutulan, ticari ambalajı içindeki ROA preparatının;
 • Başlangıçta 1 ml'sinde bulunan faydalı mikroorganizma ROA9223 sayısının 5,62 X 10^7 adet olduğu,
 • İlk 5 dakikanın sonunda sayının 1,74 X 10^8 'e,
 • 10. dakika itibariyle 1,84 X 10^8 'e çıktığı;
 • 15 dakikalık karıştırma işleminin sonunda ise 3,93 X 10^8 'e yükselerek testi tamamladığı saptanmıştır.
 • Bu sonuç, 15 dakikalık su ile karıştırma işleminden sonra faydalı mikroorganizma ROA9223 'ün koloni oluşturabilen birim sayısının, başlangıçtaki düzeyinin 6,9 katına yükseldiğini ortaya koymaktadır.
 • Ayrıca test boyunca ve sonrasında yapılan ölçümde preparat içinde başka hiçbir mikroorganizma türünün bulunmadığı (ROA9223 'ün farklı/zararlı herhangi bir mikroorganizmayı barındırmadığı) saptanmıştır
ROA Biyoteknoloji Sayı RaporROA Biyoteknoloji Karışımın Bakteri Sayısı

ROA nin Mikrobiyolojik Analizi

ROA 'nın 'Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 04.05.2004, Sayı 25452), Madde 6'da belirtilen esaslar uyarınca, zararlı mikroorganizma içerip içermediğine dair mikrobiyolojik analizi , T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na akredite DÜZEN NORWEST Laboratuarı'nda yapılmıştır. Buna göre,

 • ROA 'nın zararlı mikroorganizma içermediği belirlenmiştir

ROA Biyoteknoloji Mikrobiyolojik Rapor

ROA +Plus Organik Sıvı Gübrenin Organik Madde Miktarı ve Ağır Metal Analizleri

ROA +Plus'ın 'organik madde miktarı' ve 'ağır metal ölçümü' analizleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na akredite LABEN Laboratuarı'nda yapılmıştır.

Buna göre ROA +Plus'ın,

 • pH değeri 5,2
 • Organik madde miktarı %28,6
 • Organik azot miktarı (Kjeldahl) %0,46, toplam azot miktarı (Kjeldahl) %1,4
 • Suda çözünür potasyum oksit miktarı (gravimetrik) %4,1

olarak tespit edilmiştir.

ROA Biyoteknoloji LabenROA Biyoteknoloji LabenROA Biyoteknoloji Laben

Zeytin Karasuyunun Arıtılması ve ROA

Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi sırasında oluşan zeytin karasuyu, kirlilik değeri en yüksek (evsel atıksulara göre 200 kat fazla) atıksulardan biridir. Rengi kırmızı-siyah ile siyah arasında değişir ve biyolojik olarak parçalanması çok güç olan polifenoller gibi aromatik bileşikler içerir. Bu nedenle yüksek düzeyde zehirlidir ve ortama salınımı büyük çevre zararlarına yol açmaktadır. açmaktadır.

Avrupa akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC)'nce tanınan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş Aydın Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilen testte ROA'nın zeytin karasuyunda kirlilik göstergesi olan KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) değerlerini azaltıp azaltmadığı ölçülmüştür.

Test sırasında en son zeytin sıkımı 1 ay önce yapılmış zeytin karasuyu numunesi ikişer litrelik iki eşit grup halinde bölündükten sonra ilk grup kontrol grubu olarak bırakılmış, ikinci gruba ise ROA uygulanmıştır. Uygulamanın ardından 48 saat beklenmiş ve her iki gruptaki zeytin karasuyunun KOİ ve BOİ değerlerinin ölçümüne geçilmiştir.

Test sonucunda ROA uygulanmamış numunenin (kontrol grubu) içerdiği KOİ ve BOİ değerleri, sırasıyla 20 327 mg/l ve 8 250 mg/l olarak bulunurken, ROA uygulaması yapılan numunenin KOİ ve BOİ değerleri ise 14 446 mg/l ve 6 750 mg/l olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre,

ROA'nın ilk 48 saat içerisinde zeytin karasuyundaki KOİ değerini %28,9 oranında, BOİ değerini ise %18,2 oranında azalttığı belirlenmiştir.

karasukarasu 2

ROAnın Salmonella typhimurium ve Escherichia coli ye Karşı Antibakteriyel Etkinliği

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen testte Arthrobacter sp. ROA9223 suşunun bakteriyel patojenler Escherichia coli ve Salmonella typhimurium karşısındaki etkinliği araştırılmıştır. Test süresi 18 saat olarak saptanmış, Penisilin (10 U) ile pozitif kontrol grubu oluşturulmuştur.

18 saatin sonunda yapılan ölçümlerde, kontrol grubu Penisilin (U10), Salmonella typhimurium üzerinde antibakteriyel etki gösterirken, Escherichia coli üzerinde etkisiz kalmıştır. ROA9223'ün ise her iki bakteriyel patojen üzerinde de antibakteriyel etkili olduğu tespit edilmiştir.

Sallmonella

ROA’nın Uygulanan Toprakta ROA9223 ve Diğer Toprak Bakteri Popülasyonlarının Haftalık Değişimi

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan testlerde, ROA nın , steril olmayan sera toprağına uygulandıktan sonra; ROA 'nın içeriğindeki Arthrobacter sp. (ROA9223 suşu)'nun toprağa karışmasını (aşılanmasını) takiben, 7. gün (1. hafta) ve 14. gün (2. hafta) sonu itibariyle faydalı mikroorganizma ROA9223 sayısındaki değişim (ROA9223'ün toprak içinde kendi popülasyonunu artırıp artırmadığı) araştırılmış ve ROA9223 popülasyonunun (CFU/ml);

1. haftanın sonunda 2,5 X10^8'e,

2. haftanın sonunda ise 2,9 X 10^8'e yükseldiği tespit edilmiştir.

Yine aynı test periyodunda, içerisine ROA9223 aşılanmış sera toprağı içindeki diğer toprak bakterilerinin popülasyonlarındaki değişim (ROA9223'ün diğer toprak bakterilerinin popülasyonlarını nasıl etkilediği) araştırılmış ve ROA9223 haricindeki diğer toprak bakterilerinin toplam popülasyonunun (CFU/ml);

1. haftanın sonunda 2,0 X10^6'ya,

2. haftanın sonunda ise 5,1 X 10^6'ya yükseldiği tespit edilmiştir.

Test periyodu süresince kontrol grubu olarak oluşturulmuş bulunan ve ROA uygulanmayan toprak numunesindeki toprak bakterilerinin toplam popülasyonunun (CFU/ml) ise;

1. haftanın sonunda 3,8 X10^6'ya,

2. haftanın sonunda ise 3,5 X 10^6'ya gerilediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, deneme boyunca:

Arthrobacter sp. ROA9223'ün topraktaki sayısının artış eğilimi gösterdiği ve,

ROA 'nın toprak bakterilerinin sayısını artırıcı özelliği tespit edilmiştir.

ROA Biyoteknoloji toprak bakterileriROA Biyoteknoloji toprak bakterileri

ROA nin içeriğinde bulunan ROA9223ün Moleküler Tanısı

ROA9223'ün Moleküler Tanısı (Faydalı Mikroorganizmanın Türü)

ROA ve diğer tüm mikrobiyal bazlı ROA ürünlerinin içeriğinde bulunan faydalı mikroorganizma, Arthrobacter sp. grubuna mensup ROA9223 bakteri suşudur. ROA9223'ün moleküler tanısı ve DNA- Parmak İzi (Fingerprint), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuarı'nda (MAM) tespit edilmiş olup, yapılan 16S RNA analizleriyle bakterinin soyu Arthrobacter sp. olarak tescillenmiştir.

Raporun orijinalini bilgi@roa-turkiye.com adresinden e-posta ile talep ve temin edebilirsiniz.

ROA nin 1 mlsinde bulunan Arthrobacter sp. ROA9223 Miktarı

ROA 'nın içeriğinde bulunan Arthrobacter sp. ROA9223'ün koloni oluşturabilen birim sayısını gösteren bakteri sayım testleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılmıştır. Buna göre,

 • ROA 'nın 1 ml'sinde bulunan, koloni oluşturabilen ROA9223 bakterisi sayısı 5,42 X 10^7 adettir.
 • Ayrıca test sonucunda ROA preparatı içerisinde başkaca herhangi bir tür bakterinin bulunmadığı (yalnızca ROA9223'ün izole edilmiş olduğu) da tescil edilmiştir.

sayım

ROA ile Yetiştirilmiş Ürünlerin Kalıntı Analizleri

Aşağıda ROA ile yetiştirilmiş örnek ürünler olarak domates, biber ve salatalığın kalıntı analizi sonuçları yer almaktadır. Analizler, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Deutscher Akkreditierungsrat (DAR)'a akredite Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuarları, Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından yapılmıştır.

ROA ile yetiştirilmiş domates, biber ve salatalığın kalıntı analizlerinde, herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır.Mantari Hastalık Etmenleri Karşısında ROAnın Etkinliği

Aşağıda Arthrobacter sp. ROA9223 suşu içeren prototip preparatın kritik önemi olan 6 farklı fungal (mantari) hastalık etmeni üzerindeki etkinliğinin denenmesine ilişkin laboratuar analiz sonuçları yer almaktadır.

Analizler Fitogen Bitki Hastalıkları Laboratuarı tarafından yapılmıştır.

Laboratuar raporlarında, sayfanın alt bölümünde, soldaki formlar patojenlerin serbest (ROA uygulanmamış) formları, sağdaki formlar ise ROA uygulandıktan sonraki formlarıdır.

Açıkça görülebileceği üzere, ROA mantari hastalık etmenlerini kesin bir etkinlikle engellemektedir.

Test edilen mantari hastalıklarda ROA'nın engelleme oranları aşağıdaki özet tabloda verilmektedir. Bu düzeydeki engelleme oranlarının zehir içeren hiçbir kimyasal preparat tarafından sağlanamadığı dikkate alındığında, ROA’nın etkinliği açık olarak ortaya çıkmaktadır.

Mantari Hastalık Etmeni

ROA Engelleme Oranı

1 - Phytophthora spp.

100 %

2 - Fusarium Solani

85,7 %

3 - Fusarium oxysporum fsp. radicis lycopersici

91,4%

4 - Fusarium oxysporum fsp. lycopersici

94,2 %

5 - Deutrophoma spp.

100 %

6 - Botrytis spp.

94,2 %

ROA Biyoteknoloji Bakteri 4ROA Biyoteknoloji Bakteri 3ROA Biyoteknoloji Bakteri 2ROA Biyoteknoloji Bakteri 1ROA Biyoteknoloji Bakteri 6ROA Biyoteknoloji Bakteri 6

Kurutulmuş Kayısıdaki Kükürtdioksit Oranının Düşürülmesi

Kurutulmuş Kayısıda Bulunan Kükürtdioksit Oranı ve ROA


Kayısının kurutulması sırasında renginin kararmasını önlemek ve/veya doğal rengine yakın sararmasını sağlamak için
kükürtleme işlemi (kükürtdioksit (SO2) uygulaması) yapılmaktadır.

Kükürtleme işleminin diğer bir amacı da kurutulmuş ürünün dayanıklılığını artırmaktır.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre kuru kayısıda izin verilen azamî kükürt miktarı 2000 ppm'dir.

Türkiye'nin yoğun ihracat gerçekleştirdiği AB ülkelerinde ise izin verilen azamî oran ortalama 1000 ppm düzeyine inme eğilimindedir. (Örneğin, İngiltere ve Almanya'da 2000 ppm, Fransa ve Danimarka'da 1000 ppm, İtalya'da 600 ppm, Avusturya'da 300 ppm.)

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC)'nce tanınan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş Aydın Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilen testte ROA'nın kurutulmuş kayısıda bulunan kükürtdioksit (SO2) oranını azaltıp azaltmadığı ölçülmüştür.

Testte ilk olarak naylon ambalaj içerisinde laboratuara teslim edilen kurutulmuş kayısıda mevcut kükürtdioksit oranı (ROA uygulanmamış haldeki kükürtdioksit oranı) ölçülmüş ve 2039 ppm olarak tespit edilmiştir.

Bir sonraki aşamada aynı kuru kayısı grubuna ROA uygulanmış ve 24 saat beklendikten sonra ölçüm tekrarlanmıştır. Bu ölçümde tespit edilen kükürtdioksit oranı ise 1377 ppm 'dir.

ROA'nın kurutulmuş kayısıda bulunan kükürtdioksit (SO2) oranını yalnızca ilk 24 saat içerisinde %32,5 oranında azalttığı belirlenmiştir.

ROA Biyoteknoloji kuru kayısıROA Biyoteknoloji kuru kayısıROA Biyoteknoloji kuru kayısıROA Biyoteknoloji kuru kayısı

Çözümü Olmayan Mantarî Bitki Hastalıklarına Karşı ROA

ROA Natura Mikrobiyal Gübrenin Hastalık Etmenlerine Karşı Etkinliği

Mantarî Etmenler: Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü

(Fusarium oxyporum fsp. radicis-lycopersici)

ROA Natura sıvı mikrobiyal gübre ve içeriğinde bulunan Arthrobacter sp. (ROA9223 suşu)'nun T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan testlerde,

 • Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (Fusarium oxyporum fsp. radicis-lycopersici)

mantarî hastalık etmeni karşısındaki etkinliği gözlenmiş ve aşağıdaki raporda belirtilen sonuçlar elde edilmiştir.

Buna göre, ROA Natura'nın

 • önerilen dozda (30 ml / 200 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

 • önerilen dozdan %50 daha yoğun olarak (30 ml / 100 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

 • önerilen dozdan %50 daha seyreltilmiş olarak (30 ml / 300 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle

ayrı ayrı yapılan testlerinde mantarî hastalık etmenini(*) yüksek etkinlikle engellediği tespit edilmiştir.

(*): Fusarium oxyporum fsp. radicis-lycopersici, Fusarium ırklarının en dayanıklısı olarak bilinen, kimyasal preparatlarla alt edilmesi mümkün olmayan ve çözüm olarak dayanıklı tohum geliştirilmesi ve sera ıslahından başka yöntem önerilemeyen bir mantarî hastalık etmenidir.

ÖNEMLİ NOT: Raporlarda belirtilen sonuçlar, 2 haftalık test süresinin sonundaki engelleme oranlarını göstermektedir. Testlerin süresinin 4 hafta olması halinde engelleme oranlarının daha da yükseleceği göz önünde bulundurulmalıdır.

ROA Biyoteknoloji batem fusarimROA Biyoteknoloji batem fusarim

Çözümü Olmayan Bakteriyel Bitki Hastalıklarına Karşı ROA

ROA ‘nın Hastalık Etmenlerine Karşı Etkinliği

Bakteriyel Etmenler: Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), Bakteriyel Leke (Xanthomonas vesicatoria)

ROA ve içeriğinde bulunan Arthrobacter sp. (ROA9223 suşu)'nun T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından yapılan testlerde,

 • Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)

 • Bakteriyel Leke (Xanthomonas vesicatoria)

hastalık etmenleri karşısındaki etkinliği gözlenmiş ve aşağıdaki raporda belirtilen sonuçlar elde edilmiştir.

Buna göre, ROA Natura'nın

 • su ile karışıma tâbi tutulmaksızın,

 • önerilen dozda (30 ml / 200 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

 • önerilen dozdan %50 yoğun olarak (30 ml / 100 l oranı) su ile karıştırılmak suretiyle,

ayrı ayrı yapılan testlerinde her iki bakteriyel hastalık etmenini(*) de yüksek etkinlikle engellediği tespit edilmiştir.

(*): Teste tâbi tutulan bakteriyel hastalık etmenleri, kimyasal preparatlarla mücadelesi mümkün olmayan etmenler arasından seçilmiştir. Özellikle 'Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)' için önerilebilen tek çözüm 2 yıl ekim nöbeti uygulanmasıdır.


ROA Biyoteknoloji Mantari 1ROA Biyoteknoloji Mantari 2ROA Biyoteknoloji Mantari 3